Procedury obowiązujące w przedszkolu

01 PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA.

1. Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają dzieci i odbierają je z przedszkola oraz są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola, aż do chwili osobistego przekazania dziecka pod opiekę pracownika Przedszkola oraz w drodze z Przedszkola do domu.
2. Dopuszcza się możliwość odbioru dziecka z przedszkola przez osobę inną niż rodzice, upoważnioną na piśmie przez rodziców.
3. Upoważnienia do odbioru dzieci wydawane są rodzicom do uzupełnienia na początku roku szkolnego. Upoważnienie zawsze musi mieć formę pisemną. Upoważnienie takie jest skuteczne przez okres danego roku szkolnego, w którym zostało wystawione. Upoważnienie może zostać zmienione lub odwołane w każdej chwili.
4. O przypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien niezwłocznie zostać powiadomiony dyrektor przedszkola lub pod nieobecność dyrektora jego zastępca. W takiej sytuacji przedszkole zobowiązane jest do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności.
5. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholem lub innymi substancjami odurzającymi). Nauczyciel zobowiązany jest zawiadomić o zaistniałym fakcie telefonicznie rodziców/prawnych opiekunów. W przypadku braku możliwości odebrania dziecka przez rodzica/opiekuna prawnego, Dyrektor lub nauczyciel powiadamia o zaistniałej sytuacji jednostkę policji. Po rozpoznaniu przez Policję sytuacji domowej dziecka Dyrektor i Policja podejmują decyzje o dalszym postępowaniu w sprawie.
Po zdarzeniu Dyrektor przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania określonych zasad. Po zakończeniu działań interwencyjnych dotyczących zaistniałego zdarzenia nauczyciel sporządza notatkę służbową i przekazuje ją Dyrektorowi placówki.
Jeśli ww. sytuacja powtarza się, Dyrektor zobowiązany, jest powiadomić Policję/Sąd Rodzinny – Wydział Rodzinny i Nieletnich/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i powiadomić rodziców o podjętych działaniach.
6. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców dziecka (prawnych opiekunów).
7. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej przez jedną godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami).
8. Opłatę za nieodebranie dziecka w zadeklarowanych godzinach określą Statut Przedszkola.
9. Życzenie rodziców dotyczące nieodebrania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone orzeczeniem sadowym.
10. Osoba przeprowadzająca dziecko powinna przygotować je w szatni do pobytu w przedszkolu, a następnie przekazać je pracownikowi przedszkola. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi przedszkole.
12. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane w godzinach zadeklarowanych przez rodziców na dany rok szkolny.
13. Osoba odbierająca dziecko z przedszkola powinna zgłosić ten fakt upoważnionemu pracownikowi. Dziecko przyprowadzane jest do szatni i przekazywane rodzicowi lub osobie upoważnionej do odbioru. Od tego momentu osoba odbierająca dziecko odpowiedzialna jest za jego bezpieczeństwo.
14. Do przedszkola przychodzą tylko zdrowe i czyste dzieci. Dzieci zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. W sytuacji infekcji, chorób skórnych czy zakazanych dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.
15. W przypadku widocznej choroby, nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do przedszkola.
16. Rodzice maja obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości swojego dziecka. Alergie pokarmowe należy zgłaszać wyłącznie pisemnie.
17. W przypadku choroby zakaźnej dziecka, rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrektora przedszkola.
18. Nauczyciel ma obowiązek zgłaszać telefonicznie rodzicom wszelkie niepokojące objawy stanu zdrowia dziecka, a rodzic w trosce o zdrowie i życie własnego dziecka ma bezwzględny obowiązek odbierania telefonu z przedszkola
19. Nauczyciele nie mają prawa podawać dziecku żadnych lekarstw.