RODO

Informujemy,że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Przedszkole Nr 41 w Zabrzu z siedzibą w Zabrzu przy 
ul.Nyska 21 jako Administratora Danych Osobowych. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Jeżeli chcą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, proszę pisać na adres e-mail: edyta@informatics.jaworzno.pl Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 RODO, m.in. realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami. Państwa dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami Państwo kontaktują, wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych lub momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa. Po spełnieniu określonych w RODO przesłanek przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego pod adresem – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia Państwa sprawy.

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI

Przedszkole nr 41, 41-808 Zabrze, ul. Nyska 21
tel.: 32 272 28 73
e-mail: dyrektor@p41.zabrze.pl lub sekretariat@p41.zabrze.pl
www. http://przedszkole41.przedszkolowo.pl
W/W JEDNOSTKA ZOBOWIĄZUJE SIĘ ZAPEWNIĆ DOSTĘPNOŚĆ ZGODNIE Z
USTAWAMI:

1. Z DNIA 4 KWIETNIA 2019 ROKU O DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ STRON
INTERNETOWYCH I APLIKACJI MOBILNYCH PODMIOTÓW PUBLICZNYCH

2. Z DNIA 19 LIPCA 2019 ROKU O ZAPEWNIENIU DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE
SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI
DATA PUBLIKACJI STRONY INTERNETOWEJ
12.09.2017r.
DATA OSTATNIEJ DUŻEJ AKTUALIZACJI
25.05.2020r.
STRONA INTERNETOWA JEST CZĘŚCIOWO ZGODNA Z USTAWĄ O DOSTĘPNOŚCI
CYFROWEJ STRON INTERNETOWYCH I APLIKACJI MOBILNYCH PODMIOTÓW
PUBLICZNYCH.
DOSTOSOWANIA ZASTOSOWANE NA STRONIE WWW:
można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych;
możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;

INFORMACJE ZWROTNE ORAZ DANE KONTAKTOWE

We wszelkich kwestiach dotyczących dostępności prosimy o kontakt pod adresem e-mail:
sekretariat@p41.zabrze.pllub numerem tel.: 32 272 28 73
Osobą odpowiedzialną jest Anna Majewska – Dyrektor – dyrektor@p41.zabrze.pl
W/w drogą mogą również Państwo składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej
oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z
żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub
jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach
alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania
zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej
żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób
kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie
alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Żądanie postaramy się zrealizować
niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe,
poinformujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie
może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie będzie możliwe,
zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ:

1. Aby dostać się do budynku przedszkola, należy pokonać dwa schodki, furtkę otwieraną
ręcznie, ok 35 m chodnika oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie. Za drzwiami znajduje się
szatnia. Budynek dostępny jest w godzinach urzędowania Przedszkola nr 41 w Zabrzu.

2. Korytarze, schody znajdujące się w/w obiekcie są ogólnodostępne, nie są
odpowiednio oznakowane zarówno dla osób z dysfunkcją narządu ruchu jak i
słuchu oraz wzroku. Budynek jest jednokondygnacyjny
3. Brak dostosowania w/w obiektów wyraża się w ich braku w wyposażeniu w
windy, pochylnie, platformy przyścienne, oznakowania różnic poziomów
odpowiednią kolorystyką oraz piktogramami informującymi o lokalizacji
punktu komunikacji niewerbalnej dla osób głuchoniemych.

4. Przedszkole nie posiada własnego parkingu. Samochód można zaparkować na osiedlu znajdującym się przy przedszkolu.
Ponadto po wcześniejszym uzgodnieniu, możliwy jest wjazd na teren przedszkola.

5. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.

W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ:
Informacje mogą być przekazane w formie cyfrowej; możliwość przeczytania/
przekazania informacji ustnie.

D E K L A R A C J Ę S P O R Z Ą D Z O N O N A P O D S T A W I E S A M O O C E N Y
PRZEPROWADZONEJ PRZEZ JEDNOSTKĘ.