RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Przedszkole nr 41 w Zabrzu przy ul. Nyskiej 21 przywiązuje szczególną wagę do poszanowania
prywatności Użytkowników odwiedzających stronę internetową spółki. Zależy nam, aby każdy
Użytkownik dokładnie wiedział, jakie dane pozyskujemy i jak może chronić swoją prywatność.
Korzystając ze strony internetowej http://przedszkole41.zabrze.pl/ akceptuje Pani/Pan zasady Polityki
Prywatności.
SPOSOBY GROMADZENIA DANYCH
Strona internetowa http://przedszkole41.zabrze.pl/ nie zbiera w sposób automatyczny żadnych
informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. W trakcie korzystania z serwisu
przez Użytkowników serwery automatycznie zapisują następujące dane Użytkownika: czas wysłania
odpowiedzi przez serwer, adres IP urządzenia Użytkownika, żądanie Użytkownika (adres strony, na
którą wszedł Użytkownik), adres „referer link” w przypadku, gdy przejście na stronę nastąpiło przez
odnośnik, informacje o wersji przeglądarki internetowej (stron www) Użytkownika, informacje o
wersji systemu operacyjnego Użytkownika. Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych
osobowych znajdziesz w obowiązku informacyjnym [podlinkowanie/przejście do RODO].
BEZPIECZEŃSTWO I POUFNOŚĆ
Przedszkole nr 41 w Zabrzu przy ul. Nyskiej 21 stosuje adekwatne środki organizacyjne i techniczne
mające zabezpieczyć przetwarzane dane. Dokładamy wszelkich starań by stosowane środki w jak
najlepszy sposób zabezpieczały dane osobowe i prywatność osób, których dane dotyczą.
PRAWA AUTORSKIE
Strona internetowa, jak również treści na niej zamieszczone stanowią wyłączną własność Przedszkola
nr 41 w Zabrzu przy ul. Nyskiej 21. Zapraszając odwiedzających do korzystania z naszej strony www,
zwracamy uwagę na wymóg poszanowania praw własności intelektualnej. Strona zawiera chronione
prawem autorskim treści, znaki towarowe oraz inne materiały, w szczególności teksty i grafiki. Układ
oraz wybór prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego.
Kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie treści
prezentowanych na stronie internetowej do celów innych niż osobisty użytek (związany z osobistą
działalnością) wymaga uprzedniej, pisemnej zgody podmiotu.
WYKORZYSTANIE CIASTECZEK (COOKIES)
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszej
strony bez zmian ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies.
Czym są cookies (ciasteczka)?
To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami, wysyłane przez serwis internetowy, który
odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego
korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. Część z ciasteczek zapisywana jest również po
zamknięciu przeglądarki. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzanych witryn. Jeśli
użytkownik korzysta z tego samego urządzenia i przeglądarki co wcześniej, umożliwia to
zapamiętanie preferencji ustawionych przy ostatniej wizycie. Żadne pliki cookies wykorzystywane na
stronie internetowej nie gromadzą informacji umożliwiających ustalenie tożsamości.
Rodzaje cookies:
1. cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system
teleinformatyczny Serwisu;
2. cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez
systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych;
3. cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub
Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z
Urządzenia Użytkownika;
4. cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub
Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po
zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb
usuwanie plików cookies po zakończeniu sesji Urządzenia.
Bezpieczeństwo
1. Mechanizmy składowania i odczytu – mechanizmy składowania i odczytu cookies nie pozwalają na
pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia
Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych
robaków jest praktycznie niemożliwe;
2. Cookies wewnętrzne – zastosowane przez Administratora cookies wewnętrzne są bezpieczne dla
Urządzeń Użytkowników;
3. Cookies zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików cookies pochodzących od partnerów Serwisu
Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
Cele do których wykorzystywane są pliki cookies
1. Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki cookies do
zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki
Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy
i ulepszania Serwisu;
2. Usługi społecznościowe – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki cookies do
wsparcia usług społecznościowych.
Wybór preferencji i usuwanie plików cookies
W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku
komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies
lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień
tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronach internetowych je stosujących np. uniemożliwiając zalogowanie się na konto
pocztowe. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.
Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookies znajdą Państwo tutaj:
Ustawienia dla przeglądarki Chrome
Ustawienia dla przeglądarki Firefox
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Przedszkole nr 41 w Zabrzu przy ul. Nyskiej 21 zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki
prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązaniach
technologiczno-informatycznych.


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”
informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej jako: „Administrator”) jest
Przedszkole nr 41 w Zabrzu, ul. Nyska 21, 41-808 Zabrze, e-mail: sekretariat@p41.zabrze.pl, tel.:
322722873, NIP: 6482740737, REGON: 241768591.
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
Danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych – Panią Sylwia
Zabder:
1) przesyłając informację na adres e-mail: sylwia@informatics.jaworzno.pl
2) listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora Danych.
CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego (m. in.
ustawa prawo oświatowe; ustawa Karta Nauczyciela; ustawa o systemie oświaty; ustawa o
systemie informacji oświatowej; ustawa o finansowaniu zadań oświatowych; rozporządzenia do
ww. ustaw). Państwa dane osobowe są wykorzystywane w celu realizacji działalności
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły, w tym
podnoszenia jakości pracy placówki oraz jej rozwoju organizacyjnego.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Państwa dane osobowe będą przechowywane:
1) przez okres zgodny z odpowiednimi przepisami prawa dot. postępowania z dokumentacją,
zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów
archiwalnych do archiwów państwowych,
2) do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, jeśli dane są przetwarzane w
oparciu o wyrażoną zgodę.
ODBIORCY DANYCH
Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem Danych w
zakresie realizacji zadań statutowych szkoły. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych
przepisami prawa mogą zostać ujawnione poprzez przesłanie uprawnionym podmiotom.
PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG
Administrator Danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i
Islandię).
PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:
1) dostęp do swoich danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator przetwarza
Państwa dane, a jeśli tak to w jakim zakresie,
2) sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one
nieprawidłowe lub niekompletne,
3) ograniczenie przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas
zebranych przez Administratora i wstrzymania dalszych operacji danych,
4) usunięcia danych osobowych,
5) przenoszenia danych osobowych,
6) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych odbywa się w
oparciu o wyrażoną zgodę – z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem,
7) prawo do sprzeciwu,
8) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez
Administratora odbywa się z naruszeniem prawa pod adresem ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.
W celu realizacji wymienionych praw należy złożyć wniosek z wybranym żądaniem.
PODSTAWA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym koniecznym do realizacji
zadań statutowych placówki. Dodatkowo możemy prosić o podanie danych opcjonalnych za
Państwa zgodą, których niepodanie znacząco utrudni prawidłową organizację pracy szkoły i
wpłynie na jakość świadczonych usług, jak również może zaważyć na bezpieczeństwu
wychowanków.
INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane, co
oznacza, że żadne decyzje wywołujące wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na
Państwa istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych
osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.


 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI

Przedszkole nr 41, 41-808 Zabrze, ul. Nyska 21
tel.: 32 272 28 73
e-mail: dyrektor@p41.zabrze.pl lub sekretariat@p41.zabrze.pl
www. http://przedszkole41.przedszkolowo.pl
W/W JEDNOSTKA ZOBOWIĄZUJE SIĘ ZAPEWNIĆ DOSTĘPNOŚĆ ZGODNIE Z
USTAWAMI:

1. Z DNIA 4 KWIETNIA 2019 ROKU O DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ STRON
INTERNETOWYCH I APLIKACJI MOBILNYCH PODMIOTÓW PUBLICZNYCH

2. Z DNIA 19 LIPCA 2019 ROKU O ZAPEWNIENIU DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE
SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI
DATA PUBLIKACJI STRONY INTERNETOWEJ
12.09.2017r.
DATA OSTATNIEJ DUŻEJ AKTUALIZACJI
25.05.2020r.
STRONA INTERNETOWA JEST CZĘŚCIOWO ZGODNA Z USTAWĄ O DOSTĘPNOŚCI
CYFROWEJ STRON INTERNETOWYCH I APLIKACJI MOBILNYCH PODMIOTÓW
PUBLICZNYCH.
DOSTOSOWANIA ZASTOSOWANE NA STRONIE WWW:
można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych;
możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;

INFORMACJE ZWROTNE ORAZ DANE KONTAKTOWE

We wszelkich kwestiach dotyczących dostępności prosimy o kontakt pod adresem e-mail:
sekretariat@p41.zabrze.pllub numerem tel.: 32 272 28 73
Osobą odpowiedzialną jest Anna Majewska – Dyrektor – dyrektor@p41.zabrze.pl
W/w drogą mogą również Państwo składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej
oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z
żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub
jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach
alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania
zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej
żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób
kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie
alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Żądanie postaramy się zrealizować
niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe,
poinformujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie
może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie będzie możliwe,
zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ:

1. Aby dostać się do budynku przedszkola, należy pokonać dwa schodki, furtkę otwieraną
ręcznie, ok 35 m chodnika oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie. Za drzwiami znajduje się
szatnia. Budynek dostępny jest w godzinach urzędowania Przedszkola nr 41 w Zabrzu.

2. Korytarze, schody znajdujące się w/w obiekcie są ogólnodostępne, nie są
odpowiednio oznakowane zarówno dla osób z dysfunkcją narządu ruchu jak i
słuchu oraz wzroku. Budynek jest jednokondygnacyjny
3. Brak dostosowania w/w obiektów wyraża się w ich braku w wyposażeniu w
windy, pochylnie, platformy przyścienne, oznakowania różnic poziomów
odpowiednią kolorystyką oraz piktogramami informującymi o lokalizacji
punktu komunikacji niewerbalnej dla osób głuchoniemych.

4. Przedszkole nie posiada własnego parkingu. Samochód można zaparkować na osiedlu znajdującym się przy przedszkolu.
Ponadto po wcześniejszym uzgodnieniu, możliwy jest wjazd na teren przedszkola.

5. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.

W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ:
Informacje mogą być przekazane w formie cyfrowej; możliwość przeczytania/
przekazania informacji ustnie.

D E K L A R A C J Ę S P O R Z Ą D Z O N O N A P O D S T A W I E S A M O O C E N Y
PRZEPROWADZONEJ PRZEZ JEDNOSTKĘ.